Shiva Hare Shiva Rama

Print Friendly

SHIVA HARE SHIVA RAAMA SAKHE PRABHU – Lyrics

Shiva hare shiva Raama sakhe Prabhu
Trividha taapa nivaarana he vibho
Aja janeshwara yaadava paahi mam
Shivahare vijayam kuru me varam.

Kamala lochana Raama dayaa nidhe
Hara guro gaja rakshak gopate
Shiva tano bhava shankara paahi maam
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Swaana ranjana mangala mandiram
Majati te purusha paramam padam
Bhavati tasya sukam para maadbhutam
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Jaya yudhish-thira vallabha bhoopate
Jaya jayaarjita punya payo nidhi
Jaya kripaa maya Krishna namostate
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Bhava vimochana maadhava maapate
Sukavi maanasa hansa Shivaarate
Janaka jaarata raaghava rakshamaam
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Avani mandala mangala maapate
Jalada sunmdara raama raama pate
Nigama keerti gunaarnava gopate
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Patita paavana naama mayeelataa
Tava yasho vimalam prigeeyate
Tadapi maadhava maam kimu pakshate
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Amara taapara deva raama pate
Vijaya tastava naama ghanopamaa
Mayi katham karunaarnava jaayate
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Hanumatam priya taapa karam prabhu
Sura sard-dhrita shekhara he guro
Mana vibhava kim vismaranam kritam
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Nara hare rati ranjana sundaram
Patha tiyah shiva raama vatastavam
Visati raama raama charanaambuje
Shiva hare vijayam kuru me varam.

Leave a Reply