Achyutam Kesavam

Print Friendly

ACHYUTHAM KESAVAM RAMA NARAYAN -Lyrics

Achyutham Kesavam Rama-Narayanam
Krishna-Damodaram Vasudevam Harim;

Shreedharam Madhavam Gopikavallabham
Janakee-Nayakam Ramachandram Bhaje

Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam
Madhavam Shreedharam Radhikaradhakam;

Indiramandiram Chetasa Sundaram
Devakee-Nandanam Nandajam Sandadhe
Vishnave Jishnave Shakhine Chakrine
Rukmineeragine Janakeejanaye;

Vallaveevallabha Yarchitayatmane
Kamsavidhvamsine Vamshine Te Namah
Krishna Govinda he Rama Narayana
Shreepate Vasudevajite Shreenidhe;

Achyutanata he Madhavadhokshaja
Dvarakanayaka Draupadee-Rakshakaa
Rakshasakshobhitah Seetayah Shobhito
Dandakaranya Bhoopunyata Karanah;

Lakshmanenanvito Vanariah Sevito
Gastyasampoojito Raghavah Patumam
Dhenukarishtaka Nishtakriddveshinam
Keshiha Kamsahridvamshiko vadakah;

Poothanakopakah Soorajakhelano
Bala-Gopalakah Patu mam Sarvada
Vidyududyotavan Prasphuradvasasam
Pravridambhodavat Prollasavigraham;

Vanyaya Malaya Shobitorasthalam
Lohitanghridvayam Varijaksham Bhaje
Kunchitaih Kuntalairbhrajamananam
Ratnamaulim Lasatkundalam Gandayoh;

Harakeyoorakam Kankanaprojjvalam
Kinkineemanjulam Shyamalam Tam Bhaje

Achyuta syastakam Yah Pathedistadam
Prematah Pratyaham Purusah Saspruham
Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas
Tasya Vasyo Harirjayate Satvaram

Comments are closed.